Angela Gold – Hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng

(*) Hiệu quả của sản phẩm tùy thuộc vào thể trạng của từng người.